Ændringsforslag: Tilladelse til ammoniakbehandling af halm i 2018

Miljø- og Fødevarestyrelsen sender et ændringsforslag til husdyrbekendtgørelsen i høring for at imødekomme landmændenes ønsker om dispensationer i forbindelse med tørken.

Miljø- og Fødevareministeriet i starten af uge 33 et udkast til ændret husdyrgødningsbekendtgørelse i høring for at imødekomme ønsker fra erhvervet om dispensationer fra bekendtgørelsen i forbindelse med tørken.

Det skriver Miljøstyrelsen i en pressemeddelelse.

Bekendtgørelsesudkastet vil blandt andet indeholde mulighed for ammoniakbehandling af halm fra den 1. september til den 31. december 2018. Det bliver en betingelse, at ammoniakbehandlingen ikke foretages i eller nærmere end 300 m fra kategori 1- og 2-natur.

"Ministeren har torsdag d. 9. august 2018 tilkendegivet, at han ønsker at imødekomme erhvervets ønsker om at ammoniakbehandle halm frem til 31. december 2018 for at afhjælpe grovfoderforsyningen på kvægbrug som følge af den ekstreme tørke", lyder det i pressemeddelelsen.

Miljø- og Fødevareministeriet har derfor igangsat en proces, hvor muligheden for at ammoniakbehandle halm i 2018 bliver indarbejdet som en fravigelse af husdyrgødningsbekendtgørelsens generelle forbud mod ammoniakbehandling af halm, jf. bekendtgørelsens § 19, stk. 1.

Kvægbrugene kan således allerede nu forberede sig på at kunne ammoniakbehandle halm fra 1. september og frem til den 31. december 2018.

Medfører ammoniaktab

Ammoniakbehandling af halm medfører et øget ammoniaktab, og dette kan have negative konsekvenser bl.a. for nærliggende ammoniakfølsomme naturområder. Det bliver derfor en betingelse for ammoniakbehandling af halm, at der er mindst 300 meter fra den ammoniakbehandlede halmstak til kategori 1- og 2-natur.

Disse naturområder svarer til dem, hvor der også i dag gælder afstandskrav til f.eks. markstakke med oplag af husdyrgødningsbaseret kompost med et tørstofindhold på mindst 30 procent.

Bliver indarbejdet

Afstandskravene vil efter forslaget samtidig blive indarbejdet generelt i husdyrgødningsbekendtgørelsens eksisterende mulighed for ammoniakbehandling af halm i år med mange nedbørsdøgn i høsten, jf. § 19, stk. 2. 

De foreslåede afstandskrav bidrager ligesom bl.a. husdyrgødningsbekendtgørelsens afstandskrav for markstakke til overholdelse af Danmarks EU-retlige forpligtigelser.

Det er vigtigt, at kvægbrug som forbereder sig på at kunne ammoniakbehandle halmen, tager højde for afstandskravene, når halmstakken placeres, så de ikke skal flyttes senere hen.

I høringsmaterialet vil der blive redegjort nærmere for forslaget om ammoniakbehandling af halm og for de øvrige justeringer af husdyrgødningsbekendtgørelsen, som den ekstreme tørke giver anledning til.

Bemærk, at ammoniakbehandling af halm ikke må foretages på økologiske bedrifter ifølge økologireglerne.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.