Hold jorden hjemme på gården - pas på jorderosion

Vanderosion ser ud til at blive et stigende problem i Danmark, som følge af perioder med store nedbørsmængder på kort tid.

Af Erik Sandal, Chefrådgiver Velas Planteproduktion ers@velas.dk

Gennem historien er store landbrugsarealer gået tabt som følge af vand og vinderosion. I Danmark har der især været fokus på at undgå vinderosion i på de sandede jorde i Midt- og Vestjylland, men vanderosion ser ud til at blive et stigende problem i Danmark, som følge af perioder med store nedbørsmængder på kort tid.

Konsekvenser af jorderosion

Jorderosion er uheldig på alle måder. For landmanden tabes der udbytte, og der bliver omkostninger til omsåning. Herudover forringes jordens dyrkningsværdi. Det skyldes blandt andet, at det er de mest værdifulde partikler (humus og ler), der forsvinder ved vinderosion.

Når der opstår store skyllerender i markerne, vil der især aflejres sand i nærliggende vandløb, hvilket er med til at forringe vandføringsevnen.

Miljømæssigt har erosion også negativ effekt, blandt andet fordi det især er via overfladeafstrømning, at der tabes fosfor til vandmiljøet. Endelig indebærer udvaskning af lerpartikler til vandløb risiko for, at udbragte pesticider havner i vandløbet, da mange pesticider jo er bundet til specielt lerpartikler.

Hvad kan du gøre?

Der er heldigvis en række tiltag, du kan gøre, for at mindske risikoen for jorderosion. Et af de mest effektive tiltag er pløjefri dyrkning eller bedre Conservation Agriculture (CA), hvor jorden er dækket at plantemateriale hele tiden, og der kun gennemføres minimal jordbearbejdning.

Gode veletablerede efterafgrøder, der får lov at stå vinteren over, er også et godt værn mod erosion og er et tiltag, der kan bruges de fleste dyrkningssystemer. Dette kan f.eks. også være i form af dækafgrøder som korn sået efterår forud for majs, hvor så vinterkornet får love at stå indtil majsen er kommet godt op, hvorefter det nedsprøjtes.

Af andre tiltag, der i nogen grad kan forbygge erosion, er at foretage jordbearbejdningen på tværs af markens hældning, samt at undlade tromling om foråret (gælder også lerjord).

Endelig er mere permanente kulturforanstaltninger som læhegn og måske etablering af randzoner langs vandløb med permanent græs på de steder hvor der er særlig stor fare for vanderosion.

Tag problemet alvorligt

Der er altså al mulig grund til at tage problemet med jorderosion alvorligt. Det er dit ansvar som driftsleder at passe på såvel jordens frugtbarhed som miljøet. Husk der er andre efter dig, der har brug for både en sund jord og et godt miljø.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.