Sponsoreret af BASF
Få mest ud af naturgødningen i vinterraps
Når naturgødning bliver kørt ud om foråret, er der stort set ingen vækst i vinterrapsen. Derfor er det vigtigt, at næringsstofferne bliver bevaret i jorden, og er tilstede når rapsen skal bruge dem.

Gylle bliver kørt ud tidligt inden vinterrapsen har et kvælstofforbrug, og den optager derfor ikke nogen større mængde. Men det er alligevel vigtigt, at kvælstoffet er tilstede, da mængden af tilgængeligt kvælstof er begrænset af den lave temperatur. Den mikrobielle aktivitet er ligeledes lav, når jorden er kold.

hjælp til din raps

Når vi spreder naturgødningen, er kvælstof primært tilstede som ammonium, der bindes til jordpartikler. Når jordtemperaturen kommer op over 8ºC, stiger aktiviteten i jordbakterierne, og de begynder omdannelsen af ammoniumkvælstof til nitrat. Når der er meget ammoniumkvælstof i jorden og temperaturen stiger, opformeres jordbakterierne hurtigt og processen accelereres.

Vizura bremser opformeringen af jordbakterier, og kvælstoffet forbliver i en længere periode på ammoniumform bundet til jordpartikler. Bliver ammoniumkvælstoffet først omdannet til nitrat findes det opløst i jordvæsken, med en deraf øget risiko for udvaskning. Vizura forlænger tilgængeligheden af ammoniumkvælstof i foråret i op til 10 uger. Ud over en større kvælstoftilgængelighed øges også tilgængeligheden af fosfor.

I forsøg er der opnået et lille merudbytte for anvendelse af gylle om efteråret og et noget større merudbytte for anvendelse af gylle både efterår og forår.

Vinterrapsen har allerede etableret et godt rodnet fra efteråret, og venter på at jordtemperaturen stiger, så strækningsvæksten kan starte. Væksten er fra starten eksplosiv, og kvælstof skal være tilgængeligt i rigelige mængder. Fosfor er ligeledes et meget vigtigt næringsstof i starten af væksten, da det indgår i flere vigtige processer i planten, og er med til at styrke planterne. Fosfor optages og transporteres kun langsomt rundt i planten, ligesom fosfor er meget lidt mobilt i jorden. Tilsætning af Vizura til gyllen, øger også tilgængeligheden af fosfor.

Bedre fosfor optagelse når jorden er kold

Det kan lyde paradoksalt; men fordi at både nitrat og fosfor er negativt ladede ioner, så konkurrerer de med hinanden om optagelse, og da nitrat optræder i en langt større mængde i jorden, er det af stor betydning.

Vinterraps tidligt forår – klar til vækststart


Som tidligere nævnt bevarer Vizura tilsætning til gyllen kvælstoffet på ammonium form, så der alt andet lige er mindre nitrat i jorden, og fosforoptagelsen derfor øges. Planterne optager nemt ammoniumkvælstof, specielt i den tidlige vækstfase. Når planterne optager ammonium bliver der frigivet brint omkring rødderne, der giver en forsuring af jorden, som ligeledes øger optagelsen af fosfor.

I forsøg er der opnået et lille merudbytte for anvendelse af gylle om efteråret og et noget større merudbytte for anvendelse af gylle både efterår og forår. Ved tilsætning af Vizura til gyllen både efterår og forår øges merudbyttet yderligere. Der er opnået størst merudbytte for forårsudbringningen, hvor behovet for kvælstof er størst.

Bedre klimaprofil

Når vi udnytter naturgødningen bedre, påvirker det også klima og miljø. Den bedre udnyttelse af naturgødningen opnås ved tilsætning af Vizura, så der opnås en halvering af både nitratudvaskningen og mængden af klimagasser, hvilket er meget positivt set fra et samfundsmæssigt perspektiv.

Emneord BASF, sponsoreret, Vizura

Sponsoreret af BASF

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.

Fra samme sponsor