Tre situationer: Her er der gevinst ved at gødske vintersæd i efteråret
I tre situationer er der gevinst ved at tilføre gødning til vintersæden i efteråret.

Hvis vintersæden bliver etableret rettidigt i et godt såbed, er der ikke behov for at tilføre gødning i efteråret.

Der er dog tilfælde, hvor man med fordel kan gøde vintersæden i efteråret.

Det kan være på marker med lave fosfortal, manganproblemer eller en meget lav forsyning med kvælstof.

1. Lave fosfortal

På jorder med fosfortal under 2 for lerjord og 3 under for sandjord kan der være behov for at tilføre fosfor til vintersæden.

Derudover er der i forsøg set store merudbytter ved at tilføre fosfor til vintersæd i efteråret på særlige arealer er marine aflejringer - på trods af høje fosfortal.

Seges anbefaler placering eller blanding i såsæden af: 40 kg tripelsuperfosfat (8 kg P), hvor der kun er P-behov 40 kg DAP (8 kg P), hvor der kan være behov for både P, N og en vis manganeffekt.

Ved stort behov, f.eks. ved marine aflejringer, kan bruges op til 75 kg DAP (15 kg P). 
 

2. Manganmangel

Specielt i vinterbyg og delvis i vinterhvede kan manganmangel om efteråret være helt ødelæggende.

Det kan normalt forebygges ved 1-3 sprøjtninger med manganholdige midler. Et alternativ til dette kan være placering af 20-30 kg kvælstof i svovlsur ammoniak samtidig med såning.

Seges anbefaler placering af 100-150 kg svovlsur ammoniak (20-30 kg N). Erfaringen er tilmed, at der ofte er god effekt af 40 kg DAP, eventuelt suppleret med 1-2 mangan-sprøjtninger. Der kan tilføres 75 kg DAP, hvis der tilmed er stort behov for fosfor.

3. For lidt kvælstof

Et stort antal forsøg med tilførsel af kvælstof om efteråret til vinterhvede har ifølge Seges vist, at der kan opnås et lille merudbytte for tilførsel af kvælstof i efteråret - og, at et tilsvarende merudbytte kan opnås ved at bruge samme kvælstofmængde om foråret.

Placering af 15-30 kg kvælstof pr. hektar om efteråret kan derfor kun anbefales, hvor jorden vil stille en meget begrænset mængde kvælstof til rådighed. Det vil sige, hvor flere af nedenstående forhold er opfyldt:

  • På arealer uden regelmæssig tilførsel af husdyrgødning.
  • Korn eller frøgræs som forfrugt (efter vinterraps og bælgsæd er der meget kvælstof i jorden).
  • Nedmuldning af store mængder korn- eller græsfrøhalm.
  • Under tørre forhold, hvor kvælstoffrigørelsen fra jorden har været beskeden på grund af tørke.

 

 

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.