Vent med gylle til majs, hvis du kan
Majs begynder først at optage større mængder kvælstof i begyndelsen af juni. Derfor skal gylle, som udbringes før såning, udbringes så tæt på såning som muligt.

Kommer gyllen til majs tidligt ud, risikerer man tab, fordi majs først begynder at bruge kvælstof for alvor til juni. Sådan lyder det på Landbrugsinfo.

Nedfældning før såning

Gyllen skal udbringes så tæt på såning som muligt. Tilsætning af nitrifikationshæmmer kan sikre en bedre udnyttelse af gyllens kvælstof.

Der er markedsført flere forskellige nitrifikationshæmmere, herunder Vizura, N-lock og Piadin. Ved traditionel nedfældning af gylle er doseringen 2 liter Vizura pr. ha, 2,5 liter N-lock pr. ha eller 5 liter Piadin pr. ha. Ved placering af gylle er doseringen mindre.

Nitrifikationshæmmere er en form for forsikring. Effekten fås i år med en stor nedbørsmængde i perioden fra udbringning af gødning til midt i juni, hvor majsen har brug for en stor kvælstofoptagelse. Man kan forvente den største effekt på udbyttet på JB 1 og 3 i nedbørsrige egne, i marker med et lavere kvælstofniveau og ved anvendelse af gylle med et stort indhold af ammonium, for eksempel afgasset gylle.

Placering af gylle før såning

Placering af gylle kan være en god fremgangsmåde, som endda kan give merudbytte.

Al gylle placeres i et bånd under frøene, så der er 9-10 cm fra jordoverfladen til overkant gylle og 4-5 cm mellem frø og overkant gylle (se skitse nedenfor). Placeringen registreres med GPS (helst monteret på nedfælderen).

En selvkørende gyllevogn med brede hjul og dog walk og et lavt dæktryk på mellem 1,0 og 1,5 bar er særlig egnet til det.

Gyllen udbringes som det sidste før majssåning.Der tilsættes en nitrifikationshæmmer til gyllen (undtagen på økologiske brug).

Der skal gå 2-3 dage mellem nedfældning af gylle og såning af majs.Majsen sås ved hjælp af GPS. Ved såning skal hjulsporene være mellem rækkerne, og der sås uden sporløsnere.

Evt. NP-gødning placeres som sædvanlig 5 cm under og 5 cm ved siden af frøet.

Handelsgødning før såning

Udbringes en større del af kvælstoffet i handelsgødning før såning, er det på sandjord en fordel at tilføre det i form af flydende ammoniak. Flydende ammoniak har den fordel, at omdannelsen af ammonium til nitrat forsinkes af det høje pH i ammoniakstrengen. Derved reduceres risikoen for udvaskning. Flydende ammoniak kan nedfældes og placeres i forbindelse med såning. Også placering af ammoniumbaseret gødning reducerer risikoen for udvaskning i forhold til bredspredt handelsgødning.

Kvælstof når majs har 5-7 blade

Udbringes en del af kvælstoffet i vækstperioden enten i gylle eller i handelsgødning, skal det udbringes senest, når majsen har fem til syv blade.

Udbringes al gylle i vækstperioden, skal den udbringes senest, når majsen har fem blade. Hvis hele gyllemængden udbringes i vækstperioden, skal der placeres mindst 30 kg kvælstof pr. ha i NP-gødning ved såning.

Senere udbringning har i forsøgene givet et stort udbyttetab.

Gyllen kan enten nedfældes mellem rækkerne eller udbringes med slanger. Tænk udbringning af gylle i vækstperioden sammen med strategien for ukrudtsbekæmpelse og såning af efterafgrøder.

Nedfældning af gylle i vækstperioden

Nedfældning af gyllen mellem rækkerne giver en sikker effekt af gyllen. Hjulmonteringen på gyllevogn og traktor skal være sådan, at der ikke køres i rækkerne. Der nedfældes med én eller to tænder mellem to majsrækker. Nedfæld i 10 cm dybde.

Slangeudlægning af gylle i vækstperioden

Slangeudlægning af gylle sker bedst, når hjulmonteringen på gyllevogn og traktor er sådan, at der ikke køres i rækkerne. Med de fleste forhåndenværende gyllevogne køres på en eller to rækker, hvis der ikke er flyttet på såkasserne på majssåmaskinen, så der er plads til dækkene. Ved såning af majsen kan der eventuelt afsættes kørespor. Afsættes kørespor til 24 meter slangebom, er tabet 2,8 til 3,6 procent af udbyttet. Afsættes kørespor til en 36 meter slangebom, er tabet 1,9 til 2,4 procent af udbyttet. Mindst udbyttetab, hvor der er taget højde for besparelsen af udsæd og gødning i køresporene. Dertil kommer kørselsskader i forageren.

Udbringning i vækstsæsonen med slanger kan specielt ved høje temperaturer og blæst resultere i et stort tab ved ammoniakfordampning. Radrensning lige før udlægning af gylle kan forbedre effekten, fordi gyllen hurtigere bliver opsuget af den løse jord, hvilket modvirker fordampning. Forsuring af gylle vil alt andet lige reducere ammoniakfordampningen. Forsøgene har dog ikke vist merudbytte ved forsuring af gyllen.

Handelsgødning i vækstperioden

Gødskningen kan også planlægges sådan, at en del af kvælstoffet udbringes i begyndelsen af juni i form af handelsgødning. Kvælstoffet kan for eksempel udbringes med gødningsudstyr på en radrenser. Se billede 2. Der kan både anvendes flydende ammoniak, faste og flydende gødninger.

Nedfældning af flydende ammoniak kan for eksempel ske i forbindelse med radrensning. Ammoniakken nedfældes i 10 cm dybde og 20 cm fra rækken.

Kvælstof i juli - en nødløsning

Når majsen lukker rækkerne i begyndelsen af juli og mangler kvælstof, kan der som en nødløsning foretages en bladgødskning med 10 til 15 kg kvælstof pr. ha. Udsprøjtning af flydende gødning indebærer altid en risiko for svidning, og der er rapporteret om tilfælde, hvor der er opstået en kraftig svidning ved denne dosering. Undgå bladgødskning under varme forhold og undgå at bladgødske majs, som er tørkestresset.

Man bør vælge en amidbaseret gødning, for eksempel urea, N18 fra Dangødning eller Bio NS 15-2 fra Bionutria. Gødningen kan udsprøjtes med gødningsdyser uden tilsætning af vand, eller gødningen kan udsprøjtes med lavdriftsdyser fortyndet med vand, så den samlede mængde sprøjtevæske er 150 til 200 liter pr. ha. Sprøjt på tørre planter og undgå stærk sol og meget varme dage. Det er vigtigt ikke at tilføre mere end maks. 15 kg kvælstof pr. ha. Alternativt kan gødningen driples ud, se billede.

Planteanalyser

Er man i tvivl, om majsen mangler kvælstof, kan man lave en planteanalyse.

Din lokale planteavlskonsulent kan hjælpe med at håndtere udtagning, forsendelse af planteprøver og tolkning af resultatet fra laboratoriet.

I stadium 32 ca. 1. juli skal indholdet af kvælstof i det sidst udviklede blad være 3,7 procent af tørstoffet. Der udtages blade svarende til 200 gram friskvægt. Bladene plukkes repræsentativt i marken, og det senest udviklede blad plukkes på hver plante.

Kilde: Landbrugsinfo

Faktaboks

Sådan mindsker du tab af kvælstof til majs

• tilsæt nitrifikationshæmmer til gylle, udbragt før såning

• placer al gylle under såsporet

• flyt noget af kvælstoffet fra før såning til vækstperioden.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.