Økologer med 300 hektar: Grøngødning tilfører 50 til 100 kg N pr. hektar

Brødrene Morten og Torben Matthiesen, Falster, har 21 års erfaring som økologer. Rodukrudt har været den store udfordring, men efterhånden har de fået styr på det. Rettidighed er et vigtigt nøgleord.

Artiklen er første gang publiceret i Magasinet Mark, marts 2020. 

I vækstsæson 2020 er det 22. gang, at Morten og Torben Matthiesen går i gang med økologisk drift på den 300 hektar store Jennelgaard ved Nykøbing Falster.

Med alle disse års erfaring har de efterhånden også styr på to af de største udfordringer, nemlig ukrudt og svampesygdomme.

»Sædskiftet er særdeles vigtigt, og derfor er det flydende. Det vil sige efter forrige sæsons erfaringer, vejrforhold m.m. kan sædskiftet og planlægningen blive justeret.

F.eks. at placere de mest krævende afgrøder på de reneste marker og, hvor forfrugten giver den største værdi, og for at give bedst mulighed for optimal ukrudtsbekæmpelse«, siger Torben Matthiesen.

Rettidighed er meget vigtig.

Ikke uden plov 

Ploven er omdrejningspunktet, når der tales ukrudt. Selv på den svære lerjord på stedet med JB 7-7,5 forårspløjes der. Det er der en speciel grund til.

»Ved at forårspløje forstyrrer vi tidslerne så meget, at vårafgrøderne vårbyg og vårhavre når at komme så godt i gang, at de hæmmer tidslernes vækst«, fortæller Morten Matthiesen.

Først nedfældes 25 ton gylle, derefter pløjes der. Såningen følger efter med en frontmonteret harve, der jævner og skærer den svære lerjord.

Det bagmonterede rotorharve såsæt skal derfor ikke skære så meget, men har nemmere ved at placere kernerne i en sådybde på fire cm.

Jorden efterlades med en knoldet overflade med mindre fremspiring af frøukrudt, så man kan undlade blindstrigling. Efter såning tromles.

Så håber man samtidig på nedbør for at få en god fremspiring.  Derimod er man ikke så meget for vinterpløjning. 

»Det kan betyde, at man får problemer med tidsler og skræpper, men vinterpløjning kan komme på tale før afgrøder som konservesærter og sukkerroer, der stiller ekstra krav til såbedet. Vi har gode erfaringer med at blindstrigle før såning for at holde to-kim ukrudtet i ave«, siger Torben Matthiesen.


Importerer 750 ton hønsegødning 

Morten og Torben Matthiesen og Kim Busk Jensen importerer 750 ton hønsegødning. Det gør de for at holde forbruget af konventionel gylle nede på et rimeligt lavt niveau.

Hønsegødningen tildeles med fire ton pr. hektar og indeholder 20 kg total N pr. ton. Det udstrøs før såning i vårafgrøderne og pløjes ned.

»Hønsegødningen afgiver N over tre år. Efterfølgende sås en efterafgrøde for at optage ’gammel strøm’ i jorden«, siger Morten Matthiesen. 

Der nedfældes 25 ton gylle til vårhveden. Der er 3-3,5 kg total N pr. ton i gyllen. I raps og frøgræs tilføres 40 ton gylle pr. hektar med slæbeslanger.

»Fra dette høstår gødskes efter en nedsat kvælstofsvote på 60 kg N pr. hektar, som udløser et ekstra hektar-tilskud på 500 kroner. Det forsøger vi så at kompensere for ved at producere grøngødning i form af kløver«, siger Torben Matthiesen.


På Jennelgaard satses der på økologiske sukkerroer. Arealet er udvidet i år til 18,5 hektar. Udfordringen er primært ukrudt. Der radrenses flere gange, og ukrudtet i rækkerne er hidtil blevet fjernet med lugevogn, hvor unge fra egnens idrætsforeninger samt udenlandsk arbejdskraft betjener lugevognen. I 2020 anskaffes en rækkegasbrænder, der anvendes, når roens rodspids maksimalt er to cm lang. Derefter skyder roen bare opad. I første omgang vil man dog fortsat bruge lugevogn. Roerne giver et DB2 på ca. 20.000 kroner pr. hektar. Foto: Jennelgaard.

Gode udbytter 

2019 var et godt år på Jennelgaard udbyttemæssigt.

Vårbyggen gav 6 ton, den glutenfri havre 6,5 ton, vinterhvede 6,5 ton, konservesærter 4 ton, sukkerroerne 10 ton sukker, vinterraps 3,7 ton og alm. rajgræs 1 ton pr. ha.

Harver bekæmper ukrudt

Ukrudtsbekæmpelsen starter lige efter kornhøst, og når frøgræs skal afsluttes.

Her skal spildkorn og ukrudt bekæmpes med discharven, måske fire gange for at få slået frøgræsset ihjel. Eventuelt skal gennemskæringsharven anvendes for at slå rodukrudt ned.
 

Jennelgaard kan følges på www.facebook.com/jennelgaard, hvor man kan følge årets gang eller stille spørgsmål.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.