Seges: Dette betyder veterinærforliget for svineproducenten

Seges Svineproduktion kommer her med deres vurdering af veterinærforliget.

Seges Svineproduktion fortæller i en nyhed, hvad veterinærforliget for 2018-2022 betyder for svineproducenten.

Christian Fink Hansen, sektordirektør, beretter, at de har arbejdet for et fagligt grundlag, administrative lempelser og ro om MRSA- og antibiotikadiskussionen.

"Men det brede forlig har også betydet, at der er udfordringer i forliget, som vil påvirke vores erhverv de kommende år", skriver Christian Fink Hansen.

Seges Svineproduktion vurderer også, at der er en del af initiativerne i forslaget, som er overflødige.

Reduktion i antibiotikaforbrug

MRSA-ekspertgruppen har anbefalet, at når den nuværende aftale om en reduktion i forbruget på 15 pct. fra 2015-2018 udløber, skal der arbejdes videre med en målsætning for en reduktion af forbruget. Det er aftalt, at forligsparterne skal mødes igen ved handlingsplanens udløb i 2018 for at drøfte nye mål for reduktion af antibiotikaforbruget.

"Det er for tidligt for os at vurdere effekten af beslutningen om, at en eventuel konkret målsætning først træffes om et år. Men vi står overfor en stor udfordring med udfasning af medicinsk zink, som kan få betydning for det samlede forbrug. Udskydelsen af beslutningen giver os dog tid til at få erfaringer omkring udfasning af zink og derigennem skabe et bedre beslutningsgrundlag for drøftelsen om en ny målsætning", skriver Christian Fink Hansen, der bakker op om aftalen.

Nyt veterinærmedicinsk ekspertråd

Staten nedsætter et veterinærpolitisk ekspertråd. Rådet skal i 2018 komme med anbefalinger om muligheden for udfasning af zink. Derudover skal de klarlægge under hvilke forhold, det vil være forsvarligt at afbryde antibiotikabehandlinger, før den foreskrevne behandlingsperiode er afsluttet.

"Vi accepterer forslaget om et ekspertråd, da det kan være med til at sikre en bedre faglig underbygning af de politiske forslag til reguleringer og indgreb i fremtiden", skriver Christian Fink Hansen.

elitebedrift-ordning

For at understøtte indsatsen med gult-kort ordningen vil staten udpege elitebedrifter på baggrund af en række parametre, hvor de udmærker sig i forhold til lavt antibiotikaforbrug, lav dødelighed, høj fravænningsalder og stop for brug af lægemiddelzink. Grundlaget for en elitebedrift-ordning skal udvikles det kommende år, og den endelige beslutning skal træffes på grundlag af dette.

"Vi er skeptiske overfor en sådan ordning, da det bliver vanskeligt at identificere retvisende parametre, der kan bruges som grundlag for ordningen. Derudover vurderes gevinsterne af en sådan ordning at være begrænset markedsmæssigt, og forventes derfor kun at medføre administrative byrder for landmændene", vurderer Christian Fink Hansen.

MRSA-tiltag

Der er enighed om en udmøntning af MRSA-ekspertgruppens anbefalinger, herunder kravet om obligatorisk bad i staldområdet for staldarbejdere efter endt arbejdsdag. Kravet vil være gældende for de besætninger, der er omfattet af kravet om sundhedsrådgivningsaftaler.

"Vi har løbende bakket op om en udmøntning af MRSA-ekspertgruppens anbefalinger", skriver Christian Fink Hansen.

Forskning i lavere antibiotikaforbrug

Der er indgået aftale om at styrke forskning og udvikling, der har til formål at sænke antibiotikaforbruget med fokus på sunde husdyr. Vi hilser en øget indsats inden for forsknings- og demonstrationsprojekter velkommen. Det er afgørende, at der afsættes midler til øget løsningsorienteret forskning inden for sunde husdyr og forebyggelse af sygdomme, hvis det skal lykkedes at sænke forbruget af antibiotika yderligere i fremtiden.

Dyrevelfærd

Der er afsat midler til at færdiggøre det nuværende arbejde med udviklingen af et nationalt dyrevelfærdsindeks for grise. Indekserne skal færdiggøres og gøres mere robuste i forhold til at forudsige udviklingen i dyrevelfærden, så de kan tages i brug inden forligsperiodens udløb.

"Vi er generelt kritiske overfor udviklingen af nationale dyrevelfærdsindekser, og har arbejdet for at få det ud af Veterinærforlig III. Det er positivt, at der kun er afsat midler til at få indekset klar til at virke i praksis, og at der ikke investeres yderligere forskningsmidler i projektet", skriver Christian Fink Hansen.

Administrative lettelser

Der er indført en række lettelser i aftalen, som vil gøre nogle ting nemmere for landmand.
Bl.a.:

  • Rådgivningskategorierne i sundhedsrådgivningen afskaffes
  • Krav om kortere ordineringsperioder ved flokbehandling bortfalder
  • En modernisering af Vetstat skal føre til, at registreringskravet for brugen af medicin til smågrise kan fjernes

Det veterinære beredskab

For at styrke det veterinære beredskab gennemføres en fornyet global trusselsvurdering. Behovet for en årlig trusselsvurdering skal på baggrund af denne vurderes.

"Vi bakker op om ovenstående tiltag til at styrke beredskabet. Lige nu er der især for Afrikansk Svinepest behov for en markant målrettet indsats parallelt med ovenstående forslag. Det er derfor også noget, vi arbejder på sideløbende med det veterinære beredskab", skriver Christian Fink Hansen.

 

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.

Seneste videoer

Se alle