Kommune lukker for gartneriers udledning til vandløb

Odense Kommune har fundet pesticid- og gødningsrester i vandløb og dræn fra gartnerier. Endda ulovlige pesticider er fundet.

I årevis har gartnerier i Odense Kommune lukket vand med sprøjte- og gødningsrester ud i vandløb og dræn. Endda ulovlige sprøjtemidler blev målt.

Det konkluderer Odense Kommune, der de seneste år har undersøgt 23 af kommunens 165 gartnerier. Undersøgelsen viste, at der i vandløb og dræn er sprøjtemidler i mængder, der er 40-50 gange større end godkendt i drikkevand.

Kommunen, der har 40 pct. af landets væksthuse, startede projektet, da det gik op for dem, at gartnerierne ikke altid har et lukket kredsløb.

”Når vi har været på tilsyn, så har vi bemærket, at gartnerierne ikke altid var klar over, hvor afløbene ender. Samtidig har vi via statens vandplaner set, at det kunne tyde på, at nogle vandløb i Odense Kommune er påvirket af sprøjtemidler fra gartnerierhvervet,” forklarer Knud Søndergaard, kontorchef i Landbrug og Grundvand under Odense Kommune.

”Det har overrasket os. Vi troede, at gartnerierne var lukkede systemer, så gødningsvand og sprøjtemiddelrester ikke kom ud i vandløbene. Når det kommer til sprøjtemidler, så er vi jo ikke tilsynsmyndighed. Vi er miljømyndighed, men ikke for sprøjtemidler. Her er det NaturErhvervstyrelsen, som fører tilsyn med opbevaring, håndtering og anvendelse.”

Forbedrer forhold uden påbud

I alle de besøgte gartnerier har kommunen nu fået forbedret afløbsforholdene.

”Vi har et rigtig godt samarbejde med gartnerierne. Det, synes jeg, er vigtigt. De har taget det alvorligt. Uden at meddele et eneste påbud, så har vi fået lukket afløbene, så der burde ikke blive udledt stoffer af den vej,” beretter Knud Søndergaard.

Kommunen har samtidig taget prøver fra dræn og vandløb. Der er fundet pesticider, kvælstof og fosfor, som både kan have været kommet fra landbrug og gartnerier. Men der er også fundet sprøjtemidler, som udelukkende bruges ved gartnerier.

Ulovlige pesticider

Der er også fundet pesticider som Phorat og Endosulfan, der er ulovlige at anvende i Danmark.

”Vi kender jo ikke kilden til disse. Er der tale om ulovlig brug, er det rester, der er gravet ned fra gammel tid eller er det noget helt tredje? Nu skal vi følge op på undersøgelsen.”

”Da vi stadig kan måle gødningsstoffer og sprøjtemiddelrester i vandløb og dræn, efter afløb er lukket, så vil vi indgå i en dialog med gartnerierne for at finde ud af, hvorfor det er tilfældet,” siger Knud Søndergaard.

Den 14. april skal By- og Kulturudvalget tage stilling til, hvordan de vil videreføre projektet. Med den nuværende indsats vil Odense Kommune have undersøgt alle gartnerier i kommunen i løbet af fem år, men politikerne kan også vælge en hurtigere projektgennemførsel.

Danske Gartnerier tager afstand fra ulovlige pesticider

Konsulent Anne Fabricius, Dansk Gartneri, tager over for DR Fyn, afstand fra fundene af de ulovlige pesticider.

"Det er foruroligende resultater og meget alvorligt. Det har vi jo ikke nogen interesse i. I værste fald kan det jo ødelægge det danske marked," siger Anne Fabricius, der anerkender rapporten.

Faktaboks

19 aktive gartnerier er undersøgt 2012-2014.

Der blev fundet i alt 92 gulvafløb, og 83 af disse afløb viste sig at have udløb til vandløb og dræn.

Kommunen målte et fald i gødningsstoffer og pesticidrester fra 2012 til 2013, efter afløb blev lukket. Men i 2014 steg de målte mængder igen. Forvaltningen er derfor i dialog med gartnerierne om, hvad stigningen kan skyldes.

”I over halvdelen af de registrerede tilfælde foregik opbevaringen af koncentreret flydende gødning uhen-sigtsmæssigt. Der manglede typisk enten spildbakke eller spildbakken var utæt.”

”Det viste sig også, at de returbassiner, som modtager overskydende gødningsvand efter vanding i væksthusene ofte var underdimensionerede. Dette kan betyde, at der ofte sker overløb.”

”Der blev fundet op til 17 forskellige pesticider og pesticidnedbrydningsprodukter i alle de fire vandprøver, som blev udtaget i regnvandsledningen i løbet af september 2011. Der blev både fundet pesticider kendt fra anvendelse i typisk væksthusgartneriproduktion, men der blev også fundet pesticider eller pesticidnedbryd-ningsprodukter, som er forbudte at anvende. Af figur 12 fremgår hvilke pesticider, der blev fundet, samt i hvilke koncentrationer. Flere af pesticiderne, herunder Phorat, er stærkt giftige for vandløbsdyr. Dette stof blev fundet i første vandprøve, som endda blot var en stikprøve (øjebliksbillede). Såvel Phorat som Endosul-fan er forbudt at anvende og i 2011 blev et globalt forbud sat for Endosulfan, pga den ekstreme giftighed.”

”De koncentrationer, der er fundet i recipienten i denne gartnerispildevandsundersøgelse er imidlertid 40-50 gange større end nævnte grænseværdi for enkeltstoffer i drikkevand.”

Kilde: Rapporten "Spildevand fra gartnerier", 2014, Odense Kommune

 

Emneord

gartnerier

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle