Nye regler får betydning for minkgård

1. januar 2017 træder en ny husdyrgødningsbekendtgørelse i kraft.

Afstandskravet til naboskel for minkgårde skærpes fra 5 meter til 30 meter. Afstandskravet gælder kun for nyt byggeri (minkhaller, gyllebeholdere og møddingspladser). Kommunen kan efter konkret vurdering dispensere fra afstandskravet. Med den nye regel reguleres mink efter samme afstandskrav som øvrige husdyrbrug.

Undtaget fra det nye afstandskrav er minkgårde, hvor kommunen har meddelt afgørelser efter de hidtil gældende afstandskrav. Nyt byggeri kan her opføres også efter 1. januar 2017 og frem til det tidspunkt, hvor fristen for udnyttelse af godkendelsen udløber.

Regler vedr. regnvand på minkgårde skærpes

Kommunerne får nu mulighed for at forlange opsætning af tagrender på pelsdyrhaller og i yderste konsekvens lade arbejdet udføre for ejers regning. Kommunerne kan stille krav om tagrender i de tilfælde, hvor der er risiko for sammenblanding af gødning og regnvand, hvis der står vand i en eller flere pelsdyrhaller eller mellem pelsdyrhaller, hvis området under burene er vådt, eller hvis spild fra vandingssystemet giver anledning til afstrømning eller nedsivning af gødningsstoffer.

Næstformand inden DanAvl-møde: Lad os tale landmand til landmand 16. november · 21:16

Ejeren af en minkgård med vandproblemer kan søge om tilladelse efter regler i miljøbeskyttelsesloven til afledning af vand via dræn eller ved etablering af faskiner i tilknytning til hallerne.

Regler vedr. beplantning omkring minkfarme lempes

Efter de hidtil gældende regler har der været krav om etablering af et 3-rækket læhegn omkring minkgårde. Der blødes nu op på kravet, idet ”3-rækket læhegn” ændres til et ”beplantningsbælte af træer og buske”. Det præciseres, at kravet vedr. beplantning kun gælder for minkejendomme med åbne pelsdyrhaller. Såfremt der ikke er synlig indsigt til en minkgård, kan kommunen helt eller delvist dispensere fra kravet om beplantning.

Områder, der via lokalplan er udlagt til pelsdyrområde, skal opfylde kravet ved etablering af beplantning omkring hele det udlagte pelsdyrområde.

Tip os

Kommentarer

Nyhedsbrev

Forsiden lige nu