Tæt på halvering: Rådyr stærkt på retur

En kombination af sygdom og faldende økologisk bæreevne kan være årsag til, at den danske bestand af råvildt er faldet med 42 procent siden 2011.

Rådyret, som man næsten ikke kan undgå at se i små flokke overalt på de danske forårsmarker, trives faktisk slet ikke så godt, som man måske skulle tro.

I løbet af de sidste 10 år er jagtudbyttet faldet med ikke mindre end 42 procent. Dermed er bestanden af Danmarks mindste hjorteart tæt på at være halveret i løbet af ganske få år.

Det er DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi - der i en videnskabelig rapport med titlen Bestandsanalyse af danske rådyr har redegjort for kollapset i bestanden af de danske rådyr. Et sammenbrud, der vel at mærke ikke sker i rådyrbestandene i vores nærmeste nabolande Sverige, Norge og Tyskland. Og heller ikke herhjemme blandt rådyrets større fætre, krondyret og dådyret, der begge stortrives. Derfor konkluderes undersøgelsen da også, at problemet er et rent dansk fænomen og udelukkende relateret til rådyr.

To årsager

I rapporten peges der på en række mulige årsager til tilbagegangen, der dog aflives efter tur, så kun to mulige skyldige står tilbage. Det er nemlig hverken konkurrencen om føde fra krondyr og dåvildt, sultne ræve, overentusiastiske jægere eller for den sags skyld vejret, der spiller ind. Det mest sandsynlige er, at en kombination af epidemisk sygdom, det vil sige særligt smitsomme sygdomme som den frygtede råvildtsyge og en faldende økologisk bæreevne, der spiller ind.

Skudt og dræbt

Den aktuelle bestandsanalyse bygger dels på vildudbyttestatistikken, som går helt tilbage til 1941, dels på data om trafikdræbte dyr.

Ved økologisk bæreevne forstår man den øvre grænse for, hvor mange rådyr, der kan leve i et bestemt område. Antallet afhænger af den plads og den mængde føde, som er til rådighed. Her spiller det ind, at rådyret ikke er et flokdyr på samme måde som krondyr og dådyr, der gerne går sammen i store flokke. Råvildt foretrækker at være alene eller i små flokke og bliver let stresset samtidig med at dets immunforsvar er tilpasset dens sociale adfærd og enspændernatur. Råvildt er derfor mere følsomt over for tætte bestande end kronvildt og dåvildt og kommer hurtigere til at lide af stress og udsætter hinaden for smitte og spredning af parasitter.

I rapporten peges der på, at man bør undersøge, om faldet i den økologiske bæreevne skyldes, at der er blevet færre af de vigtige mikrohabitater som læhegn og brakarealer. Eller om det skyldes omlægning af landbrugsdrift til afgrødetyper som eksempelvis majs, der har mindre næringsværdi for rådyret.

 

 

 

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle