Udsigt til stigende EU slagtninger af svin

Nye offentliggjorte svinetællinger tyder på en stigning i EU slagtningerne af svin i de kommende kvartaler.

Af Karsten Flemin, markedesanalytiker, Landbrug & Fødevarer

Helt nye offentliggjorte svinetællinger i EU fra maj/juni 2017 viser en samlet svinebestand i EU, der ligger 0,8 pct. højere end for et år siden. Avlsbestanden i form af avlssøer og heraf drægtige søer er steget henholdsvis 1,1 og 1,8 pct.

Tilbage ved seneste EU svinetælling fra december 2016 var der en tilbagegang i totalbestanden på 1,0 pct., mens bestanden af søer herunder drægtige søer var faldet henholdsvis 1,7 og 1,6 pct.

Som altid er der tale om stikprøvetællinger med dertil hørende usikkerhed. Man skal derfor passe på med at tage resultaterne som den absolutte sandhed om udviklingen i svinebestanden i de enkelte EU lande.

Men resultatet tyder på, at den mindre tilbagegang, der har været i EU slagtningerne indtil nu i år, i de kommende kvartaler kan forventes afløst af slagtninger, der vil ligge højere end året før.

Flere svin i Spanien og Polen

Stigningen på en pct. i den samlede svinebestand i EU skyldes først og fremmest stærkt stigende bestandstal for Spanien og Polen. I diagrammet er vist den procentvise ændring i svinebestanden for de største svineproducerende lande i EU. Tilsammen har disse seks EU lande mere end 70 pct. af svinebestanden i EU.

Som det ses, er der solide stigninger i svinebestanden for såvel Spanien som Polen. I Danmark er der en mindre stigning i svinebestanden, mens der er stort set uændrede bestandstal for Tyskland og Holland. Endelig er der en mindre nedgang i svinebestanden i Frankrig.

Karen Hækkerup: Meningsløst for miljøet at lukke danske landbrug 16. december · 07:00

At produktionen stiger i Spanien, er ikke overraskende. Spanien har gennem en årrække oplevet stigning i svineproduktionen, en stigning, der i høj grad hænger sammen med en udpræget vertikal integration i den spanske svinesektor. En meget stor del af svineproduktionen i Spanien er ejet af store foderselskaber. Men også fra slagterier, forarbejdningsindustri og detailhandel investeres der i ny svineproduktion i Spanien.

Polen derimod har gennem mange år oplevet en kraftig tilbagegang i svinebestanden. Men dette er nu her i 2017 vendt til fremgang i såvel totalbestand som bestand af søer. For totalbestanden bidrager et øget antal smågrise importeret fra Danmark til stigningen. Mens stigningen i bestanden af søer formentlig bedst kan forklares med, at de mindre besætninger med søer, som der fortsat er mange af i Polen, kun lukker i perioder med lave smågrisepriser.

Fald i svinepriser

De seneste to uger har været præget af fald i svinepriser over hele Europa. Den tyske notering er faldet med henholdsvis otte cent og fire cent, mens den danske notering er reduceret noget mere behersket med henholdsvis 30 øre og 20 øre.

Årsagen til det markante prisfald på det tyske marked skal findes i et sæsonmæssigt stigende udbud af slagtesvin, samtidig med at de tyske slagterier klager over langsom efterspørgsel fra såvel hjemmemarked som eksportmarkeder.

Formentlig udnytter de tyske slagterier nok også situationen med stigende tilførsler til igen at sikre sig en positiv indtjening i slagteridriften, efter at have kørt med røde tal i store dele af sommeren.

Behov for øget eksport ud af EU

En bedre balance fremadrettet mellem udbud og efterspørgsel efter svinekød på det europæiske marked er afhængig af, at der igen kommer mere gang i eksporten af svinekød ud af EU. Fald i eksporten til Kina i de seneste måneder betyder, at EU eksporten af svinekød indtil nu i år (jan.-juli) ligger næsten 300.000 ton svarende til 11 pct. lavere end sidste år. I den forbindelse er det dog positivt, at der nu igen kommer meldinger fra Kina om fald i bestanden af søer.

Men skal der for alvor mere gang i eksporten af svinekød ud af EU, kræver det nok, ud over lavere svinepriser, også lidt mere ”medvind” på valutaområdet, end vi har set i de seneste måneder.

Tip os

Kommentarer

Nyhedsbrev

Forsiden lige nu