Fakta om ny pesticidplan

Her er eksempler på indsatsområder i ny pesticidaftale.

Målsætningen om en 40 pct. reduktion i belastningen ift. salgstallene for 2011 videreføres fra Sprøjtemiddelstrategien 2013-2016.

"Det afgørende virkemiddel for at nå målsætningen er ændringen af pesticidafgiften, som blev gennemført i 2013. Da der blev indkøbt til lager forud for pesticidafgiftens ikrafttræden, er det først i slutningen af 2017 muligt at vurdere, om afgiften har virket efter hensigten.  Aftaleparterne er enige om at mødes igen i begyndelsen af 2018 for at drøfte evalueringen af pesticidafgiften og behovet for at følge op," skriver Miljø- og Fødevareministeriet.

Eksempler på indsatsområder i pesticidstrategien

Høj beskyttelse af grundvandet: Vurderingsprincipperne for godkendelse af sprøjtemidler justeres – uden at gå på kompromis med den høje danske beskyttelse af grundvandet. Dermed er der mulighed for, at landbruget kan få adgang til at bruge flere forskellige pesticider og dermed mindske risikoen for udvikling af resistens. For det første forenkles kravene til pesticiders nedbrydning i jord, hvis de ikke udgør en risiko. For det andet justeres grænseværdierne for nedbrydningsprodukter uden pesticideffekt og uden sundhedseffekter eller risiko for miljøet. For det tredje får virksomheder mulighed for at teste den faktiske udvaskning af pesticider på VAP-markerne i forbindelse med godkendelsesproceduren.

Styrket indsat i BoringsNære Beskyttelsesområder - BNBO

Udpegning af BNBO vil efter en lovændring ske i en bekendtgørelse. Der udarbejdes en handlingsplan med yderligere initiativer til mulig nedbringelse af pesticidbelastningen og bedre grundvandsbeskyttelse i BNBO. Forbud mod påfyldning og opblanding af pesticider og vask af pesticidsprøjter inden for BNBO, herunder på vaskepladser.

Mere viden om sundhedseffekter

I programmet for forskning i bekæmpelsesmidler opprioriteres forskning i sundhedseffekter og viden om hvad det betyder, hvis potentielt persistente stoffer ophobes i jorden.

Tican giver sig: Dropper ny aflønning 21. november · 15:12

Godt landmandsskab – som også forebygger resistens

Integreret plantebeskyttelse (IPM) skal understøtte landmanden i både at forebygge ukrudt, sygdomme og skadedyr – samt kun at sprøjte efter behov og forebygge resistens. Strategien indeholder en handlingsplan for resistensforbyggelse ved brug af IPM og etableringen af en etårig IPM taskforce samt et partnerskab for sprøjte- og præcisionsteknologi.

Kontrol af pesticider – fokus på forhandlerne til erhvervsmæssig brug

Kontrollen med forhandlere til erhvervsmæssig brug styrkes i de næste 2 år.

Bedre vilkår for økologer  - mindre afdrift til økologiske landmænd

Vilkårene for økologiske landmænd skal forbedres. Det gøres ved at reducere risikoen for afdrift, så økologiske landbrug ikke rammes af naboens pesticider. Der stilles derfor krav om brug af særlige afdriftsreducerende sprøjtedyser til sprøjtning med prosulfocarb, hvorved spredningenaf pesticider er mindre.

Kontrol af fødevarer: Forbud anvendelse af glyphosat før høst til konsumafgrøder

Danske forbrugere skal fortsat med tryghed kunne handle fødevarer. Både økologiske og konventionelle fødevarer. Kontrollen af mange forskellige pesticider vil omfatte fødevarer udbudt på det danske marked med et særligt fokus på frugt og grønt importeret fra tredjelande. Kontrolresultaterne formidles til forskere, virksomheder og forbrugere. Alle med interesse kan derfor forholde sig til eksponeringen fra fødevarer og udviklingen over tid. Forbrugernes indkøb af frugt og grønt kan derfor ske på et oplyst grundlag.

 

Tip os

Kommentarer

Nyhedsbrev

Forsiden lige nu