Klimarådet i ny statusrapport: Regeringens planer for reduktioner i landbruget er for usikre

Klimarådet finder det i sin årlige statusrapport positivt, at regeringen har skitseret en vej til at opfylde 70-procentsmålet. Rådet vurderer dog, at det samlet set ikke er anskueliggjort, at regeringens klimaindsats opfylder målet. Især på landbrugsområdet vurderer Klimarådet det stærkt usikkert, at målene kan nås.

Klimarådet vurderer i en ny rapport status for regeringens klimaindsats og kommer med anbefalinger til den fremadrettede klimapolitik. Der står i klimaloven, at Klimarådet årligt skal vurdere, om regeringens klimaindsats anskueliggør, at særligt 70-procentsmålet i 2030 nås.

Den nye rapport kommer efter, at Klimarådet i sidste uge offentliggjorde en analyse, som handlede specifikt om en klimafgift på landbruget.

I sin statusrapport lyder det, at Klimarådet finder det positivt, at regeringen nu for første gang har skitseret en vej til at opfylde målet. Vejen indeholder dog så betydelige risici, at det endnu ikke er anskueliggjort, at vejen fører helt i mål. Danmark skal halvere sine udledninger fra 2020 til 2030 for at opfylde 70-procentsmålet. Det kalder Klimarådet for en betydelig udfordring.

I en pressemeddelelse lyder det fra Klimarådets formand, Peter Møllgaard:

- Både elproduktionen og varmen til vores bygninger skal i 2030 være stort set fossilfri, og industrien skal have skåret mere end halvdelen af sine udledninger væk. Også i landbruget er der brug for markante reduktioner. Der er lang vej i mål, og der er fortsat brug for, at alle dele af samfundet bidrager, siger han

Landbruget, skattereform og CO2-fangst giver for høj risiko

Der er især tre årsager til, at Klimarådet vurderer, at regeringens skitserede plan har for høj risiko til, at den samlet set kan anskueliggøre, at målet i 2030 opfyldes. 

For det første er regeringens planer om reduktioner i landbruget usikre.

Målene er, vurderer Klimardået, baseret på umodne teknologier og en række præmisser, der kan blive svære at opfylde. For eksempel må konkurrenceevnen ifølge regeringsgrundlaget ikke forringes ved indførelsen af en drivhusgasafgift. Men det kan blive svært at undgå med en afgift, og regeringen har endnu ikke vist hvordan, lyder det fra Klimarådet.

Usikkerhed ved skattereform for industrien

En anden ting som Klimarådet vurdere medfører stor risiko for, at klimamålene ikke nås er, at de forventede reduktionseffekter fra skattereformen for industrien behæftet med stor risiko.

Der kan stilles spørgsmålstegn ved, om den udmeldte afgiftssats er tilstrækkelig til at drive reduktionerne. 

For eksempel vurderer De Økonomiske Råds formandskab, at effekten af afgiften vil være væsentlig lavere end den politiske aftale gør.

For det tredje vurderer Klimarådet det usikkert, om regeringens forventninger til, at fangst og lagring af CO2 (CCS) kan få stor effekt allerede om få år, kan blive til virkelighed. CCS er nemlig en uprøvet teknologi i stor skala i Danmark.

- Vi lægger vægt på, at indsatsen skal vise, at målet nås med en vis sikkerhed, og at sikkerheden skal øges, jo tættere vi kommer på 2030. Der er på nuværende tidspunkt ikke tilstrækkelig sikkerhed for, at regeringens plan går i opfyldelse, siger Peter Møllgaard.

Anbefalinger til dansk klimapolitik

For at skabe større sikkerhed om reduktionerne i landbruget anbefaler Klimarådet, som det også skete i sidste uge i forbindelse med en ny analyse, at regeringen får indført en effektiv drivhusgasafgift.

Analysen pegede på, at vi ikke når landbrugets sektormål med implementering af kendte og velafprøvede teknologier.

Klimarådet vurderer, at regeringen bør undgå at indrette reguleringen af landbruget, så erhvervet låses fast i den nuværende produktionsstruktur.

En omkostningseffektiv omstilling af landbruget vil blandt andet indebære et vist skift fra animalsk til vegetabilsk produktion. En afgift kan, mener Klimarådet også sætte gang i udvikling og demonstration af for eksempl nye teknologier.

Klimarådet anbefaler også, at regeringen har massivt fokus på implementering inden for blandt andet CCS, udtagning af lavbundsjorder og udbygning med vind- og solenenergi, så de politiske aftaler rent faktisk fører til reelle reduktioner. Og for at sikre, at skattereformen fører til de forventede reduktioner, bør regeringen løbende være opmærksom på, om afgiften er høj nok.

- Der er brug for nye klimapolitiske initiativer, så udover implementeringen fremhæver vi en række områder, politikerne bør rette fokus mod. Det gælder især landbrugets udledninger, som er helt essentielle. Både for at nå 2030-målet, for at nå vores EU-forpligtelser og for at sætte gang i den langsigtede omstilling af landbruget, siger næstformand i Klimarådet Jette Bredahl Jacobsen.

Også svært at nå EU-mål

Det er ikke kun i forhold til de hjemlige mål, at der er brug for nye tiltag og stort fokus. Danmark ser på nuværende tidspunkt nemlig ikke ud til at opfylde nye og skærpede EU-forpligtelser – selv hvis Danmark når sine egne nationale mål for 2025 og 2030.

I sin statusrapport påpeger Klimarådet derfor, at de nye EU-forpligtelser kræver særskilt opmærksomhed. De nye europæiske mål skal nås, ved at Danmark reducerer sine udledninger fra blandt andet transporten, boligopvarmningen og landbruget. Danmark skal også sikre, at jord og skov kan holde på mere CO2, end det er tilfældet i dag.

Find rapporten her.

/ege

Emneord

Top2

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle