Fremtidens gylleteknik er præcis og giver minimal fordampning og lugt

Behovsbestemt tildeling af næringsstoffer, præcision, minimal ammoniakfordampning og lugt samt stor kapacitet er nøgleord for fremtidens gylleteknik

Af Anette Vibeke Vestergaard, specialkonsulent hos Seges, Planter & Miljø

Den største del af afgrødernes behov for næringsstoffer dækkes i Danmark af husdyrgødning.

Jo flere næringsstoffer afgrøderne optager, desto mere kan der spares på indkøb af mineralsk gødning, og desto lavere er tabet til omgivelserne. For kvælstofs vedkommende er der ikke mulighed for at erstatte en dårlig udnyttelse, så afgrødernes kvælstoftilførsel skal i høj grad sikres gennem en optimal anvendelse af husdyrgødning.

Fuldgødskning og behovsbestemt

Med BioCovers SyreN+ system og Kyndestofts AcidLine er det muligt at tilføre næringsstoffer i handelsgødning sammen med gyllen. Det kan anvendes til at fuldgødske med gylle og dermed spare en udbringning af handelsgødning. Dette er især relevant til afgrøder med hurtig og kraftig vækst i foråret, f.eks. til vinterraps og vinterbyg, som færdiggødes tidligt og til fodergræs. Med svovlsyre bliver der tildelt svovl, som det er en fordel at få udbragt tidligt.

Til vinterhvede er der i tidligere landsforsøg et lille merudbytte for delt gødskning, men i både 2013 og 2014 har det ikke været tilfældet. Hvor der er fokus på en høj proteinprocent, kan der med fordel fuldgødskes i første del af april på jordtyper, som ikke er udsat for forårstørke. Systemerne giver ikke kun mulighed for at fuldgødske, men også mulighed for at sikre en ens kvælstoftilførsel, selvom gyllemængden varierer. Hvis der f.eks. er arealer, som kun må få tildelt gylle svarende til en dyreenhed pr. hektar, kan der suppleres op til samme kvælstofniveau som øvrige marker med samme kvælstofbehov.

Tildel gylle efter jordprøver og landskab

Individuel justering af gylle, kvælstof og svovl åbner mulighed for at udbringe næringsstofferne, hvor der er behov. Jordprøver viser ofte betydelige forskelle i jordens fosforindhold (Pt), både mellem marker og inden for marker.

Fx kan marker – eller områder – med høje Pt få tilført den halve gyllemængde suppleret med kvælstof, mens områder med lave Pt kan opgødskes med en øget gylletilførsel med lavere eller ingen supplerende kvælstoftilførsel. Gylletilførslen kan endvidere justeres efter landskabet, således at gyllemængden kan reduceres på skråninger, i lavninger og i vandløbsnære områder uden en samtidig underforsyning af kvælstof.

Præcisionstildeling

Fremtidens gyllevogn skal sikre en præcis gylletildeling i hele arbejdsbredden uden overlap i kiler. Gyllevognen skal være udstyret med en drejningsafhængig dosering, som sikrer, at der tildeles den samme gylle-mængde pr. hektar i højre og venstre side af bommen, når der ikke køres lige ud.

Udbringning med gps kan danne grundlag for gylletildelingskort på baggrund af f.eks. udbyttekort, jordbundsanalyser, data fra plantesensorer eller dronebilleder.

Minimer ammoniaktabet

Fremtiden byder på et fortsat fokus på at reducere tabet af næringsstoffer til omgivelserne. En optimal udnyttelse af kvælstof i husdyrgødning betyder samtidig, at tabet fra ammoniakfordampning minimeres. Ud fra vejrforhold og en gylleanalyse kan det overvejes at behandle gyllen for at mindske tabet ved udbringningen. Hvis gyllen har et højt tørstofindhold, kan gyllen separeres, og enten kan fiberen anvendes som strøelse i kvægstalde, nedbringes inden såning af en vårafgrøde eller sælges til et biogasanlæg. Den flydende fraktion infiltreres hurtigt i jorden, hvorved ammoniaktabet begrænses, og kvælstofudnyttelsen optimeres. Der er stigende interesse for gylleseparering, og der udbydes mange forskellige typer og prisklasser.

En anden mulighed for at begrænse ammoniaktabet er at forsure gyllen med svovlsyre, enten i stald, gylletank eller i marken. Det er effektivt, og forsuring har i de seneste års landforsøg i vårbyg og hvede givet en betydelig højere kvælstofudnyttelse af gyllen. Fremtidens gylleteknik kan indlæse aktuelle vejrdata med out-put i form af en præcis syretilsætning til en optimeret N-udnyttelse.

Nedfældning er meget effektiv til at mindske ammoniaktabet og giver en rigtig høj kvælstofudnyttelse af gylle inden såning af vårsæd.

Den sidste – og billigste – metode er at udbringe gyllen i køligt, overskyet, stille vejr, gerne med regn på prognosen. Det bør man naturligvis altid gøre, når gyllekapaciteten tillader det.

Minimering af lugt

Fremtidens gylleteknik opfylder et ønske fra omgivelserne om reduktion af lugtgenerne. Det mest effektive i dag er nedfældning, men der er brug for løsninger til at begrænse lugten af overfladeudbragt gylle.

Ny udbringningsteknik, nye lugtbindende additiver som kan tilsættes før eller under udbringning kan være bud. Der findes anlæg, som stort set kan omdanne gylle til gødningspiller og vand, men det er en alt for omkostningstung proces og investering. Ved afgasning reduceres indholdet af nogle lugtkomponenter i gylle, så i takt med at en stigende andel af gyllen afgasses, vil den samlede ”gyllelugt” reduceres.

Faktaboks

Gylle - i dag og i fremtiden

Det kan vi i dag: 

 • Fuldgødske med gylle
 • Forsure gylle i stald, på lager og i mark
 • Graduere gylletildelingen manuelt
 • Separere gylle

Det kan fremtidens gylleteknik:

 • Præcis gylletildeling på hele marken
 • Graduere gylletildelingen ifølge kort
 • Tildele flere næringsstoffer uafhængigt

Fuldgødskning

 • Der er i dag to systemer til fuldgødskning med gylle, hhv. SyreN+ og DanGødnings AcidLine. 
 • I SyreN+ systemet fra BioCover er der indbygget en beholder med flydende ammoniak i gyllevognen. I front er der monteret en syretank som supplerer med 96 pct. svovlsyre til at neutralisere ammoniak og evt. en høj pH-værdi i gyllen. Endvidere er der et mindre kammer til tilsætning af additiver. 
 • På Kyndestofts gyllevogn til AcidLine er der en frontmonteret tank til flydende gødning. AcidLine består af amid-kvælstof (urea) og evt. nitrat iblandet 50 pct. svovlsyre. Fronttanken kan bestå af 1 til 3 kamre, som giver mulighed for tilførsel af op til 3 flydende gødningsprodukter

5 gode råd

 1. Kend din gylle: Få lavet en analyse for næringsstoffer, tørstof og pH
 2. Hvor meget: Udbring så meget som muligt i foråret, gerne tidligt
 3. Hvornår: Udbring mest før såning
 4. Vejret: Udbring i godt føre, godt vejr
 5. Mængde: Udbring en mængde der svarer til afgrødernes behov

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle