Minister: Beskyttelsen af vandmiljøet har brug for et retningsskifte

Den internationale evaluering af dansk vandmiljøbeskyttelse er nu offentliggjort.

Yderligere reduktion af fosfor og en sæsonbaseret regulering af kvælstofudledningerne.

Det er to af de eksempler, som miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) nævner, når han nu slår på tromme for et retningsskifte i vandmiljøbeskyttelsen. I dag, fredag, er den internationale evaluering blevet offentliggjort.

Ministeriet taler på den baggrund om 'væsentlige svagheder' i den nuværende vandmiljøbeskyttelse.

Ministeriet skriver, at der skal bruges en mere differentieret tilgang til, hvordan vi opnår god økologisk tilstand i vores fjorde og kystvande. Der bør fremover i højere grad tages højde for de enkelte vandområders særlige udfordringer.

Der kan nemlig være forskel på betydningen af forskellige presfaktorer i de enkelte vandområder, og et komplekst samspil hen over året betyder, at man ikke alene kan fokusere på den årlige mængde af kvælstof, der udledes til vandmiljøet, mener ministeren.

"Såfremt vi på den baggrund vurderer, at en yderligere reduktion af fosforudledninger og en sæsonbaseret kvælstofregulering kan sikre, at konkrete fjorde og kystvande kan komme i god økologisk tilstand, vil vi selvfølgelig om muligt iværksætte sådanne nye initiativer", siger Esben Lunde Larsen.

Ministeren taler om et 'retningsskifte' i vandbeskyttelsen.

"For mig er det vigtigt, at ingen landmænd bliver stillet over for reduktionskrav, som ikke er fuldt ud velbegrundet rent fagligt", siger Esben Lunde Larsen.

Overordnet set konkluderer forskerne i  at kvælstof er en udfordring for det danske vandmiljø, og at det samlede tal for, hvor stor en kvælstofreduktion, der er behov for, hviler på et solidt videnskabeligt grundlag. Panelet mener også, at Danmark rent fagligt er ledende på området i Europa.

Men samtidig peger evalueringen på væsentlige svagheder i det faglige grundlag, som de danske vandplaner er baseret på.

Ministeren siger, at konklusionerne får stor betydning for forberedelsen af de næste vandområdeplaner, der skal vedtages ved udgangen af 2021. Miljø- og Fødevareministeriet er allerede i færd med at videreudvikle det faglige grundlag for vandområdeplanerne, og der er også sat forskningsprojekter i gang på nogle af de områder, som panelet har sat fokus på.

Vestjyllands Andel bygger ny fabrik i Skive - udskældt dyr bliver ny proteinkilde 15. december · 10:37

EU-Kommissionen skal senest den 22. december 2019 tage vandrammedirektivet op til fornyet overvejelse. Danmark har blandt andet på den baggrund indledt en dialog med EU-Kommissionen og øvrige medlemslande om mulige justeringer af vandrammedirektivet.

Landbrug & Fødevarers viceformand, Lars Hvidtfeldt, er glad for rapporten.

"Rapporten bekræfter i al væsentlighed den kritik, som vi har rejst af det faglige grundlag bag vandplanerne. Seks af vores syv centrale kritikpunkter bekræftes fuldt ud. Samtidig konkluderer forskerne, at beregningerne i vandplanerne ikke er gode nok til at kunne danne grundlag for konkrete krav og indsatser overfor udledning af kvælstof i de enkelte vandområder", siger Lars Hvidtfeldt.

Links

Læs evalueringsrapporten her

Læs resumé af rapporten her

Kommentarer og spørgsmål fra interessenter

Spørgsmål/svar til AU og DHI 1

Spørgsmål/svar til AU og DHI 2

Panelets svar til interessenterne

Ekspertpanelets høringsnotat

Tip os

Kommentarer

Nyhedsbrev

Forsiden lige nu